Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Dr. Stalsberg-Olsen, Dr Benske + Dr. Stenebråten på kurs

23. oktober 2023 kl. 16:20

Dr. Benske fraværende grunnet  kurs den 21.11.23

Dr. Stenebråten fraværende grunnet kurs fom 06.11.23 - 14.11.23

Dr. Stalsberg-Olsen fraværende grunnet kurs fom 06.11.23 - 12.11.23

Vaksinering ved Borge Legesenter - fom uke 41

2. oktober 2022 kl. 17:35

Vi vaksinerer mot influensa  fom uke 41. 

Alle pasienter som kommer til konsultasjon vil  få tilbud om vaksine (forutsatt de hører til risikogruppe). 

Vi har satt av  timer kun til vaksinering - ta kontakt med kontoret.

 

Vaksinen er i år ikke gratis og egenandelen er på 285,00 kr. 

Influensa 2023/2024

2. oktober 2022 kl. 17:26

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

mer info: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/influensavaksinasjon---veileder-for/

 

Dr. Robert Bartyzel på Sykehuset Østfold

18. september 2022 kl. 21:52

Fra og med november 2022 jobber Dr. Bartyzel i  12 måneder på Sykehuset Østfold for å fylle krav om utdannelse på sykehus i forbindelse med spesialiseringsløp som spesialist i allmennmedisin.

Vikar vil være Dr. Agata Bielas- Bartyzel. 

Vi ønsker henne velkommen i vårt team.

Dr. Benske på Helseparken Onsøyheimen

18. september 2022 kl. 21:43

Fra og med oktober i år overtar Dr. Benske igjen offentlige oppgaver som tilsynslege ved Helseparken Onsøyheimen.

Tilgjengheten i fastlegepraksisen vil derfor være redusert. For å unngå at ventetiden blir for lang, vil listelengden reduseres på sikt.

Viktig info til våre pasienter

21. november 2021 kl. 13:31

Kjære pasienter,

 

Vi har opplevd i dette året kontinuerlig veldig stor pågang og vi er nødt å endre rutiner for å sikre bedre pasientflyt.

 

 1. I utgangspunktet skal alle pasienter inn til legen før det tas blodprøver – unntak er rutinekontroller av diabetikere hvor det tas HbA1c og urinprøve muligst før konsultasjonen.
 2. Vi setter nå opp øyeblikkelig hjelp timer rett etter lunsj. Timene er tiltenkt å brukes til akutte problemstillinger eller behov for øyeblikkelig hjelp. Det settes av 15 min til enhver   <<øhj>> - time.
 3. Alle pasienter som trenger sykmelding skal inn på time og legen (dvs med fysisk oppmøte) må gi ny time for videre oppfølging.
 4. Alle pasienter som ønsker fornyelse av vanedannende preparater (B- og A preparater) skal inn på time hos legen med fysisk oppmøte. Fornyelse via telef - konsultasjon gjøres kun ved unntak hos kronisk syke pasienter som har utfordringer med personlig oppmøte.
 5.  Betaling: regning sendes som regel ut per SMS og kan betales både med VIPPS og med vanlig bankoverføring (kreves bank ID). Det er mulig å betle med bankkort hos legen. Dersom dette ønskes bes om å gi beskjed til legen.
 6. Det settes av tid (enkelte dager) for telefonhenvendelser. På grunn av arbeidspresset (også i forbindelse med e- kontakt // e- konsultasjon) er det ikke mulig at telefonhenvendelser kan besvares daglig.
 7. Vi har gitt beskjed til sekretærene at pasientene skal spørres om årsak for henvendelse. Dette er viktig for å kunne prioritere riktig. Dersom man ikke ønsker å si noe om årsak for henvendelsen må man regne med at henvendelsen nedprioriteres.
 8. Konsultasjonstid: En vanlig konsultasjon skal vare ca 20 minutter.  Til vanlig er det tid for å ta opp ett problem med legen. For å sikre at ingen må vente urimelig lenge, er det nødvendig at vi overholde denne tiden. Viktig er også at pasienten er forberedt på legetimen slik at man rekker å ta opp det som er viktig. Forsinkelse går alltid på bekostning av andre pasienter.
 9. Pasienter som er i behov av resept fornyelse til A – og B -preparater skal komme på legetime. Til vanlig forskrives kun en liten mengde, evt. en mengde som tilsvarer 1 måneds forbruk.
 10. Timer som er ekstra tidkrevende (f.eks. mindre kirurgiske inngrep, undersøkelse i forbindelse med trygdemedisin, møter) settes opp etter ekstra avtale.

 

 

 

Vennlig hilsen

Borge Legesenter

INFO INFO vedr kontakt med legesenteret

3. januar 2021 kl. 18:35

elektronisk timebestilling kun via HELSENORGE.NO

- det er ikke mulig å bestille time på gammel måte via Helserespons.

Vi gjør oppmerksom på at det påfaller kostnader // egenandeler i forbindelse med telefon- , video - og elekroniske konsultasjoner (utveksling av meldinger på trygg plattform).

Egenandelene er lik det som påfaller ved vanlig konsultasjon. Faktura sendes ut som vanlig per tekstmelding fra MediPay hvor man selv kan velge mellom betaling pr VIPPS (med bank ID) eller vanlig overføring (innlogging i banken).

På grunn av ekstremt stor pågang av e- henvendelser stenger vi tilgang for slike henvendelser i helgene.

 

Informasjon for befolkningen

15. mars 2020 kl. 22:17

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ta kontakt med oss via helsenorge.no. Hvis du ikke  lykkes å komme i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

FØRERKORT etter fylt 80 år

27. januar 2019 kl. 21:23

Undersøkelse for vurdering av kjøreferdighet for personer eldre enn 80 år medfører alltid en del utfordringer både for oss leger og for pasienten. Regelverket har blitt videreutviklet de siste årene og det aktuelle versjon er fra juni 2019.

Førerkortveilederen finnes på helsedirektoratets sine hjemmesider under https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen .

Det som er viktigst i det det hele er at trygg kjøring i henhold til regelverket er førers ansvar. Det er førers ansvar å være kjent med regelverket. Forut for helseundersøkelsen skal søkeren leveres egenerklæring om helse. Skjema for en slik egenerklæring fås i skranken v/ Borge Legesenter før timen (helst hentes det når timen bestilles).   I helseundersøkelsen tar legen stilling til somatiske sykdommer, bruk av legemidler, syn og kognitivt funksjonsnivå (dvs . bedømmelse av reaksjon, oppmerksomhet, konsentrasjon, problemløsningsevne og hukommelse). Sistnevnte kan testes om legen mener at det er nødvendig med standardiserte undersøkelser som klokketest, såkalte <<Trail test A og B>> hvorav <<Trail testen B>> gir mest informasjon om ferdigheter som brukes i forbindelse med bilkjøring.

Helseattest kan gis maksimalt for 3 år fra 75 år til 78 år og maksimalt for 2 år etter fylt 78 år. Maksimal gyldig helseattest gis i utgangspunktet kun når en er helt frisk, dvs. dersom man ikke bruke faste medisiner og har tilstrekkelig bra syn. Kronisk sykdom som medfører regelmessig medisinbruk utover antihypertensiv medikamentell behandling vil vanligvis redusere gyldighetstiden av en slik helseattest.

Oppdages det helsemessig eller kognitiv svekkelse som er i henhold til regelverket ikke forenlig med helsekravene er legen pliktet å melde forholdene til Fylkesmannen.

Kostnader av selve undersøkelse samt utstedelse av helseattest dekkes ikke av HELFO og kommer i tillegg til vanlige takster og gebyrer dersom det blir nødvendig med andre undersøkelser som blodprøver, EKG utstedelse av nye resepter mm. .

Alle pasienter som ønsker helseundersøkelse for førerkort bes om å orientere seg om regelverket

- vi takker for det.

 

Hilsen

Borge Legesenter

september 2019

E- konsultasjon - hva er e- konsultasjon -når er det ikke hensiktsmessig?

8. november 2017 kl. 23:45

Man kan normalt ikke sykmelde via e-konsultasjon (jamfør Folketrygdloven - § 8-7 Dokumentasjon av arbeidsuførhet). Unntak gjelder når pasienten av medisinske grunner er forhindret fra å møte, men det må da følges opp av snarlig fysisk kontakt.

 •  Forskrivning av legemidler der det anses faglig uforsvarlig å starte opp eller fortsette behandling, som for eksempel ved legemidler i reseptgruppe A og B.
 •  Vurdering av akutte forverringer.
 •  Relatert problemstilling som kommer i etterkant av legeundersøkelse og som krever ny undersøkelse. F. eks. tilkommet smerte/plage fra annet sted etter fallskade, hematuri etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med legemiddel.
 • Vurdering av forverringer som krever klinisk undersøkelse, f. eks. plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert initialt og der smerter og funksjonsnedsettelse ikke avtar, tilstander med økende og uforklarlige smerter, psykiatriske problemstillinger som krever samtale.
 • Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak, f. eks. forverring av kronisk sykdom med behov for større legemiddelgjennomgang dersom pasient lider av flere sykdommer samtidig og der bildet er uklart.
 • Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere e-konsultasjoner uten hell

e- henvendelse / e-konsultasjon

8. november 2017 kl. 22:48

Hva er e- konsultasjon ?

E-konsultasjon kan erstatte fysisk oppmøte og konsultasjon inne hos legen. Visse typer kliniske problemstillinger egner seg åpenbart ikke for e-konsultasjon og bør fortrinnsvis skje ved vanlig konsultasjon. Erfaringene tilsier at legen klart må gi uttrykk for det faglige grunnlaget dersom pasienten mener at e-konsultasjon er det beste alternativet.

Her er noen eksempler på situasjoner der erfaringsgrunnlaget tilsier at det er trygt å benytte e-konsultasjon:

 • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk - for eksempel etterlevelse, bivirkninger og manglende eller svak effekt.
 • Oppfølging av lettere psykiske lidelser, f. eks. ytre hendelser som forverrer angst.
 •  Grunnlaget og skriftlig dokumentasjon (journalført) fra e-konsultasjonen kan brukes ved henvisning til spesialisthelsetjenesten.
 • Forespørsel fra pasient om attester og erklæringer som ikke krever ny undersøkelse.
 •  Som alternativ støtte og oppfølging av pasienter med kroniske helsevansker, for eksempel ved periodiske forverringer hos pasienter i et fast behandlingsopplegg.

Hvordan fungerer det?

Etter henvendelsen vil pas får SMS fra legekontoret med følgende melding:

>> Du har mottatt en ny PasientPost. Logg inn med BankID på https://pasientpost.no/login ... for å lese meldingen.

Mvh Borge Legesenter<<

Etter innlogging kan legens svar / brev leses på datamaskinen.

ser også https://ehelse.no/

Ved  e- konsultasjon påfaller samme kostnader som ved vanlig konsultasjon - pasienten får tilsendt faktura - frikortordningen gjelder som vanlig.

 

Øyeblikkelig hjelp

3. mai 2016 kl. 08:59

Øyeblikkelig hjelp tilbys daglig av alle leger v/ Borge Legesenter. Ta kontakt med kontoret på telefon eller sms, og du vil bli satt opp på ø-hjelpstime - vi gjør oppmerksom at  det blir da bare tid for å ta opp det aktuelle ( ca. 10 min , dvs. det er mindre tid til rådighet enn det er v/ vanlig konsultasjon).

Undersøkelse for sjømenn og for personer som jobber i petroleumsvirksomheten

28. oktober 2014 kl. 22:10

Dr. Benske er sjømannslege + petroleumslege

timene for undersøkelse av sjømen  +  petroleum - /offshore arbeidere avtales med resepsjonen.

 

Åpningstider

Kontoråpningstid Man, ons, tors, fredag: 08.00-15.00 (øhj etter kl 13.00) ,Dr.Benske 14.00 -15.00 kun etter avtale)
Tirsdag : 09.00-15.00
onsdag: Dr. Benske ingen konsultasjoner(jobber som tilsynslege ved Fredrikstad Korttidssenter), Dr. Benske fredager er forbeholdt kontorarbeid, evt kons etter avtale. Dr. Ruud ikke tilstede på fredager grunnet offentlige oppgaver og Dr. Stenebråten ikke tilstede på torsdager grunnet fast avtale med Fredrikstad Legevakt.
Telefontid: Alle dager:
kl. 09.00.-12.00
og kl. 13.30-14.30
VI HAR LUNSJ MELLOM 12.30-13.00

Adresse


Løenveien 5
1653 Sellebakk


Med kollektiv trafikk
rutebuss 200/357/361 fra Fredrikstad sentrum – busstopp er Begbyveien – Løenveien, derifra går man ca 1 min til legesenteret.

Vis kart

Kontakt oss


Løenveien 5
1653 Sellebakk

Telefon: 69 35 20 50